Turistické podujatie „SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MARHÁT Jaroslava Böhma“ je zrušené

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v  Európe a prijatých opatrení SR, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na obmedzenie šírenia koronavírusových ochorení Vám oznamujeme, že 49.ročník „ SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA MARHÁT Jaroslava Böhma“, ktorý sa mal konať 31.12.2020, sa v roku 2020 OFICIÁLNE NEORGANIZUJE!

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 18.9.2020, vo veku 65 rokov, zomrel dlhoročný člen TJ Bezovec Piešťany Miloslav Križko.

Miloslav Križko sa narodil 18.1.1955. Veľkú časť svojho života venoval činnostiam spojených s TJ Bezovec Piešťany. Neodmysliteľne sa spája s „Bakulákom“, ktorého vlastnoručne vyrobil na svoj obraz a ktorý sa stal ikonou tradičného Bakuľového pochodu, ktorý TJ Bezovec usporadúva každoročne.

Česť jeho pamiatke!

POZVÁNKA na členskú schôdzu

TJ Bezovec Piešťany si dovoľuje pozvať členov na valné zhromaždenie, ktorá sa bude konať

dňa 19. júna 2020 (piatok) o 18.00 hod.

v priestoroch bufetu DINO na Sĺňave, Piešťany.

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti TJ Bezovec od poslednej členskej schôdze
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Plán činností na rok 2020 a príprava plánu na rok 2021
  6. Zmena sídla občianskeho združenia
  7. Predloženie návrhu uznesenia a schválenie uznesenia.
  8. Záver

S pozdravom

Ing. Ladislav Bábik

predseda TJ Bezovec Piešťany

Členská schôdza členov TJ Bezovec Piešťany dňa 3.4.2020 je ZRUŠENÁ

Oznamujeme všetkým členom TJ Bezovec Piešťany, že členská schôdza, ktorá sa mala konať 3.4.2020, z dôvodu prijatých opatrení vládou SR na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 sa bude konať v náhradnom termíne. Termín Vám bude oznámený na webovej stránke TJ Bezovec Piešťany ako aj zaslaný do Vašich e-mailových schránok najneskôr 2 týždne pred konaním členskej schôdze.

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 13.3.2020, vo veku nedožitých 86 rokov, zomrel dlhoročný člen TJ Bezovec Piešťany Ing. Karol Robert Thoma.

Ing. Karol Robert Thoma sa narodil 9.5.1934. Celý svoj život sa venoval životu na Bezovci. Spolu s Bratom Róbertom začali s myšlienkou postaviť na Bezovci vlek s dĺžkou 1000m, ktorá sa zrealizovala a vlek VL1000 bola v roku 1965 spustený do prevádzky. Karol bol medzi zakladajúcimi členmi TJ Bezovec Piešťany, ktorá vznikla pred 50 rokmi dňa 5.11.1970. Zároveň bol aj zakladajúcim členom a členom prvého predstavenstva združenia Lanovky a vleky na Slovensku, ktoré bolo založené v roku 1967. Ako stavebný inžinier bol pri všetkých významných projektoch, ktoré sa v 70. a 80.rokoch vybudovali na Bezovci.

Česť jeho pamiatke!

Turistické podujatie „Otvorenie 100 jarných km“ je zrušené

Vzhľadom na hroziacu pandémiu nového koronavírusu COVID-19 by sme Vám chceli dať do pozornosti odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie[1] a Úradu verejného zdravotníctva SR[2].

Na základe aktuálnych informácií o výskyte nového koronavírusu v  Európe a prijatých opatrení SR, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na obmedzenie šírenia koronavírusových ochorení Vám oznamujeme, že 64.ročník Otvorenia 100 jarných km, ktorý sa mal konať 28.3.2020, sa v roku 2020 neuskutoční!

[1] www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
[2] www.uvzsr.sk/