POZVÁNKA na členskú schôdzu

TJ Bezovec Piešťany si dovoľuje pozvať členov na valné zhromaždenie, ktorá sa bude konať

dňa 19. júna 2020 (piatok) o 18.00 hod.

v priestoroch bufetu DINO na Sĺňave, Piešťany.

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti TJ Bezovec od poslednej členskej schôdze
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Plán činností na rok 2020 a príprava plánu na rok 2021
  6. Zmena sídla občianskeho združenia
  7. Predloženie návrhu uznesenia a schválenie uznesenia.
  8. Záver

S pozdravom

Ing. Ladislav Bábik

predseda TJ Bezovec Piešťany