Valné zhromaždenie TJ Bezovec Piešťany

TJ Bezovec Piešťany si Vás dovoľuje pozvať na valné zhromaždenie, ktorá sa bude konať

dňa 15. marca 2019 (piatok) o 17.30 hod.

v priestoroch bufetu DINO na Sĺňave, Piešťany.

Program valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti TJ Bezovec od poslednej členskej schôdze
  4. Správa mandátovej komisie
  5. Plán činností na rok 2019
  6. Predloženie návrhu uznesenia a schválenie uznesenia.
  7. Záver

S pozdravom

 

Ing. Ladislav Bábik

predseda TJ Bezovec Piešťany